mega888 online register  Stanovy
^Nahoru

Novinky

Připomínka

24-01-2018

Politicko-ekonomická sekce našeho spolku zaslala minulý týden v odpověď na výzvu k podání příspěvků Evropské komisi svůj materiál do veřejné konzultace EK k Evropské hospodářské soutěži v kontextu Zelené dohody...

Stanovy

Stanovy

spolku „Fórum žen z.s.“

Preambule

Spolek  „Fórum žen z .s “ je založen za účelem realizace společenských aktivit žen na území České republiky i v mezinárodním měřítku, prohlubování profesionálních, společenských a osobních kontaktů žen.I. Název spolku

Spolek  nese název: Fórum žen z.s.

V kontaktu se zahraničními subjekty může spolek užívat též anglickou verzi názvu: Women’s Forum r.a.II. Sídlo spolku

Sídlem  spolku je Praha.III. Účel spolku

Účelem spolku je organizovat, aktivovat a prohlubovat tuzemské a mezinárodní kontakty žen, zejména:

§  sdružovat české i zahraniční ženy z různých oborů za účelem společenských a profesionálních kontaktů, schůzek a vzájemné inspirace;

§  organizovat nestranickou a nepolitickou diskusi vývojových směrů a legislativních reforem týkajících se postavení žen v České republice a poskytovat informace v těchto oblastech vlastním členkám, sdělovacím prostředkům a orgánům státní správy;

§  kontaktovat a propojovat české, zahraniční a mezinárodní ženské organizace;

§  podporovat aktivity žen a mužů, které budou nápomocny využití potenciálu žen ve společnosti

§  realizovat projekty na podporu solidarity a sebeuvědomění žen a zejména pak za účelem zvýšení jejich účasti na správě státu, v zastupitelských orgánech a ve veřejné správě.IV. Členství ve spolku

1.      O přijetí za člena spolku rozhoduje představenstvo spolku.

2.       Členem se může stát každý člověk, který o členství požádal, jeho členství doporučili dva stávající členové spolku a který zaplatil členský příspěvek.

3.      Spolek vede seznam svých členů, do kterého představenstvo spolku bez zbytečného odkladu zapíše přijatého člena spolku a vymaže člena, jehož členství ve spolku zaniklo. Při zápisu a výmazu člena se do seznamu členů uvede i den, ke kterému byl zápis či výmaz proveden. Seznam členů je uveřejněn na webových stránkách spolku.

4.      Výši členského příspěvku a termín splatnosti stanoví představenstvo spolku svým rozhodnutím.

5.      Členství ve spolku zaniká

§  úmrtím,

§  vystoupením,

§  neuhrazením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn,

§  rozpadem spolku nebo jeho zrušením,

§  vyloučením.

6.      O vyloučení člena ze spolku může rozhodnout představenstvo, jestliže člen svým jednáními či jiným způsobem poškozuje dobré jméno spolku, nebo jestliže závažně poruší povinnost vyplývající z členství a nezjedná nápravu ani po výzvě spolku (přičemž výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu). Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.Návrh na vyloučení člena může písemně podat kterýkoli člen. V návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu.V. Práva a povinnosti členů spolku

1.      Každý člen spolku má právo:

a) účastnit se zasedání členské schůze a hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze ,

b) po předchozí písemné žádosti nahlížet do zápisů ze zasedání členské schůze,

c) kandidovat do volených orgánů spolku.

2.      Každý člen spolku má povinnost platit členské příspěvky ve výši a v termínu určeném rozhodnutím představenstva spolku.VI. Orgány spolku

1.      Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Do působnosti členské schůze náleží zejména:

a)      určovat hlavní zaměření činnosti spolku,

b)      rozhodovat o změně stanov,

c)      schvalovat výsledek hospodaření spolku,

d)      hodnotit činnost představenstva spolku a jeho členů,

e)      rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,

f)       volit a odvolávat členy představenstva spolku,

g)      rozhodovat o zřízení místních poboček spolku na území České republiky.

2.      Členskou schůzi svolává k zasedání představenstvo spolku nejméně jedenkrát do roka. Představenstvo spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň jedné třetiny členů spolku. Nesvolá-li představenstvo spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

3.      Zasedání členské schůze se svolá uveřejněním pozvánky na webových stránkách spolku a jejím zasláním prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adresy, které členové spolku sdělili spolku, a to nejméně 30 dnů před konáním zasedání.

4.      Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Každý člen má jeden hlas. Členská schůze přijímá usnesení prostou většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, s výjimkou rozhodování o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, k němuž je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů členů přítomných v době usnášení.

5.      Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může představenstvo spolku nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze, Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.

6.      Statutárním orgánem spolku je představenstvo.

7.      Představenstvo ze svého středu volí předsedkyni a místopředsedkyni, které jsou pověřeny svoláváním    schůzí představenstva. Schůze představenstva se konají alespoň 1x za šest měsíců. Schůzi     zajišťuje výkonná ředitelka.

8.      Představenstvo je pověřeno sestavováním plánu činnosti  spolku a rozhodováním o zásadních              otázkách, které nejsou vyhrazeny členské schůzi.

9.      Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů svých na příslušné schůzi přítomných členek.

10.   V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedkyně, místopředsedkyně nebo jiné členky představenstva, která příslušnou schůzi řídí.

11.   Představenstvo jmenuje a odvolává výkonnou ředitelku spolku a rozhoduje o výši její odměny.

12.   V případě, že výkonná ředitelka nebyla představenstvem jmenována, rozhodne představenstvo o způsobu, jak budou práce výkonné ředitelky rozděleny mezi členky  spolku  ochotné příslušnou činnost vykonávat; v takovém případě odpovědnost za zmíněné činnosti zůstává na představenstvu.

13.   Administrativní činnost a běžnou agendu spolku zajišťuje výkonná ředitelka spolku, která je ze své činnosti odpovědná představenstvu, jímž je jmenována a odvolávána.

14.   Výkonná ředitelka je odpovědná za zajištění běžné agendy spojené s činností spolku. Je též odpovědná za řádné vedení účetnictví spolku.

15.   Výkonná ředitelka vykonává svou funkci pouze v rozsahu pověření daného jí představenstvem v době jmenování.

16.   V naléhavých případech, které nesnesou odkladu, může výkonná ředitelka vyvolat usnesení představenstva per rollam. Takové usnesení je platné, bylo-li přijato nadpoloviční většinou všech členek představenstva. Výkonná ředitelka informuje o usnesení per rollam na následující schůzi představenstva.

17.   Výkonná ředitelka, asistentka a příp. další pracovnice spolku mají právo na odměnu. Jejich výši odměny stanoví představenstvo. Ostatní funkce jsou čestné. 

18.   Kromě vyjmenovaných orgánů může spolek vytvořit čestné funkce.

VII. Jednání za spolek

1.      Za spolek jsou oprávněny jednat:

§  předsedkyně představenstva

§  místopředsedkyně představenstva,
a to samostatně ve všech věcech


§  členka představenstva představenstvem zmocněná,
a to v rozsahu zmocnění


§  výkonná ředitelka na základě zmocnění představenstvem a v jeho rozsahu.VIII. Hospodaření spolku

1.       Zdroje příjmů  spolku jsou tvořeny:

§  členskými příspěvky,

§  dary členek,

§  příspěvky a dary právnických a fyzických osob tuzemských i zahraničních,

§  vlastní výdělečnou činností spolku.

2.      Spolek je oprávněn použít své prostředky pouze k zajištění účelu a cílů spolku.

3.      O svém hospodaření vede spolek účetní evidenci v souladu s českým právním řádem. Za vedení účetnictví je odpovědná výkonná ředitelka, která je oprávněna jeho vlastním vedením pověřit třetí osobu s příslušnou kvalifikací.IX. Zánik spolku

1.      Spolek  zaniká na základě rozhodnutí členské schůze zrušením s likvidací nebo přeměnou.

2.      Výkonná ředitelka je ke dni zániku spolku povinna sestavit účetní uzávěrku a vypořádat majetek spolku.X. Závěrečná ustanovení

V ostatních věcech, které tyto stanovy výslovně neupravují, platí pro spolek  příslušné obecně závazné právní předpisy České republiky. Toto je úplné znění Stanov přijaté členskou schůzí spolku dne 14. 01. 2014.