mega888 online register  Projekty
^Nahoru

Novinky

Připomínka

24-01-2018

Politicko-ekonomická sekce našeho spolku zaslala minulý týden v odpověď na výzvu k podání příspěvků Evropské komisi svůj materiál do veřejné konzultace EK k Evropské hospodářské soutěži v kontextu Zelené dohody...

Projekty

Z á p i s  
z výroční členské schůze Fóra žen, z.s.,
která se konala dne 24.01.2018 v restauraci Žofín-Garden

Program:
1.      Welcome drink - zahájení výroční členské schůze
2.      Schválení programu výroční členské schůze
3.   
Zpráva o činnosti FŽ za předchozí období a její vzetí na vědomí
4.   
Zpráva o hospodaření FŽ za předchozí období a její vzetí na vědomí
5.   
Schválení plánu činnosti na rok 2018
6.   
Schválení rozpočtu na rok 2018
7.   
Diskuse a různé
8.   
Schválení usnesení výroční členské schůze
9.    Závěr

Všechny projednávané dokumenty obdržely členky e-mailem s jednoměsíčním předstihem k připomínkám.


Ke zprávám pod body 3., 4. a 5. byly v rámci diskuze poskytnuty některé doplňující informace. Jejich obsah však byl bez připomínek přijat na vědomí.

Rovněž byl jednomyslně schválen návrh plánu činnosti a návrh rozpočtu na rok 2018.

V diskusi pak vystoupila Olga Girstlová, která schůzi seznámila s projektem ČMAPM na podporu mladých lidí vstupujících do podnikání z prostředí dětských výchovných ústavů. Po krátké diskuzi na toto téma byla schůzí jednomyslně odsouhlasena účast a podpora Fóra žen na tomto projektu.

Dále vystoupila Lucie Pilipová, která pohovořila o projektu naší členky Rostyi Gordon-Smith „Ženský mixér“ na podporu spolupráce českých gendrových organizací. Na projektu je zúčastněno Fórum žen i ČMAPM.

Závěrem výroční členská schůze jednomyslně přijala toto usnesení:

·        navrhnout novou koncepci činnosti Fóra žen, která by dávala větší prostor pro iniciativu řadových členek a jejich motivaci k větší účasti na společných akcích,

·        lepší přípravou programu pravidelných i jednorázových akcí přispět ke zvýšení jejich atraktivity, a tím i účasti na nich,

·        věnovat větší péči sekcím, které delší dobu nevykazují vlastní činnost, a pomoci jim při sestavování plánu vlastní činnosti,

·        přivést do řad Fóra žen nové členky, které by pomohly oživit činnost spolku.

Po ukončení schůze proběhla prezentace známého miliardáře, filantropa a buddhisty pana Libora Malého, která se setkala s živým zájmem přítomných.

V Praze dne 26. 01. 2018Návrh na částečnou revitalizaci české ekonomiky

Na podnět některých členek Fóra žen bylo odsouhlaseno, že Fórum žen přijme shora uvedený projekt, pro jehož počátek bude použit materiál obsahující stručný nástin tématu. K realizaci projektu se přihlásilo několik členek Fóra žen, které utvořily novou sekci pod názvem politicko-ekonomická sekce. Jejími zakládajícímí členkami jsou:
Rostya Gordon-Smith, Marcela Hrubošová, Linda Kubačáková, Helena Leisztner Kroftová, Jana Maussen-Pospíšilová, Lucie Melková, Marie Marvanová, Monika Pavlíčková a Alena Vlachová. Po prvém setkání skupiny budou zveřejněna pravidla pro práci skupiny, její cíle i metody práce. Bližší informace se dozvíte ZDE.

Be elected or be neglected 

Jde o dlouhodobý projekt původní společensko-ekonomické sekce na podporu volitelnosti žen. Bližší informace možno získat v prezentaci používané pro popularizaci projektu před volbami - viz obrázek na úvodní stránce.
Cílem projektu Be elected or be neglected je zvýšit počet žen ve vysoké politice tím, že se zaměříme na zvýšení "3S", což je sebeuvědomění žen, že do vysoké politiky patří, dále sebevědomí žen, že na to stačí, a vzájemná solidarita - podpora všech žen, které do politiky již vstoupily,  vstupují nebo chtějí vstoupit. Pokud se chcete
dozvědět  o tomto našem projektu více, stáhněte si prezentaci.